ÁSZF

Webshop neve: solvelectric.shop.hu

Általános Szerződési Feltételek

 Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSzF) hatálya Szolgáltató weblapján (https://www.solvelectric.shop.hu) és al-domain-jein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSzF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://solvelectric.shop.hu/aszf/
és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható az alábbi linkről:

 

 1. Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: SolvElectric Technologies Kft.

A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye):
Magyarország 6728 Szeged, Budapesti út 8.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@solvelectric.hu

Cégjegyzékszáma: 06 09 001435

Adószáma: 10653331-2-06

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Csongrád megyei Cégbíróság

Telefonszáma: +36-62-542-030

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-96695/2016
A kereskedést képviselő neve: Kovács Rezsuk Dávid
Telefonszáma:  (+36) 62 542 030
e-mail címe: info@solvelectric.hu

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

C-Host Kft. (www.nethely.hu)
Postai címe: 1115 Budapest, Halmi utca 29.
Székhely címe: 1115 Budapest, Halmi utca 29.
E-mail címe: info@nethely.hu

 

 1. Értelmező rendelkezések

Szolgáltató: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely kereskedelmi, üzleti vagy szakmai tevékenységi körét érintő célból kínál árut vagy szolgáltatást, akkor is, ha helyette vagy a nevében más személy jár el. Például egyéni vállalkozó, vagy bármilyen cég a formájától függetlenül.

Felhasználó/Vevő: az a természetes, aki a jelen ÁSZF feltételeit elfogadva, érvényes megrendelést ad le a Szolgáltató részére az 5. pontban leírtak alapján.

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;

Weboldal: egy hiperhivatkozáson keresztül elérhető, valamint egy webböngésző és egy internetes kapcsolódásra alkalmas eszköz által megjelenített webdokumentum, amely képes az interneten történő vásárlás lebonyolítására.

Elektronikus adásvételi szerződés: olyan szerződés, amely oly módon jön létre, hogy a kereskedő vagy a kereskedő közvetítője egy honlapon vagy más elektronikus eszközön keresztül kínál megvételre valamilyen szolgáltatást és a fogyasztó az adott honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg az árut vagy a szolgáltatást. Ha egy szerződésben áru és szolgáltatás megrendelése egyaránt történik, az is ebbe a kategóriába tartozik.

Adatkezelő: aki a Szolgáltatással összefüggésben tudomására jutott személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja.

Termék: https://solvelectric.shop.hu/ weboldalon megrendelhető

–        UPS – szünetmetes tápegységek

–        Akkumulátorok, energiatárolók

–        Szolár inverterek

–        SolveAir levegőfertőtlenítő

–        SolveSun növénynevelő LED lámpa

 

 1. Alapvető rendelkezések:

3.1 A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

3.2 A jelen Szabályzat visszavonásig hatályban marad és mindenkor érvényes a Szolgáltató és Felhasználó között létrejövő jogviszonyra. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi, amelyre tekintettel a módosított ÁSZF rendelkezései a közzétételt követő 11 napon lépnek hatályba. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás a megrendelés időpontjában hatályos ÁSZF rendelkezései szerint automatikusan érvényes.

Az ÁSZF rendelkezései alkalmazandóak a Felek jogaira és kötelezettségeire, a Felek között létrejövő bármely és minden jogviszonyra (továbbiakban: Szerződéses jogviszony), és az ennek keretében tett jog/nyilatkozatokra (együttesen továbbiakban: Szerződéses nyilatkozat), valamint minden egyéb olyan jogi aktusra, mely a Szerződéses jogviszony keretében vagy annak érdekében történik.

A jelen ÁSZF hatálya nem terjed ki azokra az esetekre, amikor a vásárolni szándékozó személy olyan jogi személy vagy személy, aki az árucikkeket további üzletkötés, vagy szakmája független gyakorlása céljából rendeli és az általa üzemeltetett Weboldalon, link, banner vagy hiperhivatkozás formájában kívánja értékesíteni. Az említett alanyok a gyakorolt tevékenységükkel összefüggésben saját, jelen ÁSZF-től független általános szerződési feltételekkel rendelkeznek, így a Szolgáltató nem ellenőrzi és/vagy vizsgálja az említett hivatkozások révén megtekinthető weboldalakat; és nem felelős az adott weboldalak tartalmáért, vagy az oldalakon található esetleges hibákért és/vagy hiányosságokért és/vagy törvénysértésért.

 

3.3 A Szerződéses jogviszony létrejöttének előfeltétele

 • jelen ÁSZF elfogadása, amelyre tekintettel jelen ÁSZF a Szerződő Felek általi jogügylet részévé válik. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak – a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

 • a https://solvelectric.shop.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ weboldalon közzétett Adatvédelmi szabályzat elfogadása (Adatvédelmi lsd. 14 pont), amelyre tekintettel a Megrendelés során megadott adatok kezeléséhez a Felhasználó hozzájárul

Amennyiben a Felhasználó magára nézve nem fogadja el kötelezőnek a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat, úgy a megrendelés keretében történő vásárlás nem lehetséges.

 

 1. Rendelésre jogosultak köre

A Termékeket kizárólag a 18. életévüket betöltött felhasználók vásárolhatják meg, akik Fogyasztónak minősülnek a Ptk. 8:1 § 3. pontja értelmében (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy).

A kiskorú természetes személy által benyújtott megrendelés semmis, amelyre tekintettel a kiskorú neve alatt Megrendelés leadása és a Termékek megvásárlása nem lehetséges A Szolgáltató ebből származó kárát a vétőképtelen kiskorú törvényes képviselőjétől (szülőjétől vagy gyámjától) követelheti.

A Termékek tekintetében a fogyasztónak nem minősülő alanyok, így a viszonteladók vagy nagykereskedők, vagy a Termékeket viszonteladás céljából megvásárolni szándékozó alanyok számára történő előfizetői értékesítés nem lehetséges.

 1. Regisztráció/vásárlás

5.1 Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

5.2 Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét és a vele szemben támasztott igény érvényesíthetőség lehetőségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

5.3 A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

5.4 A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 1. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

6.1 A megjelenített termékek kizárólag online/személyesen/telefonon rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

6.2 A webshopban Szolgáltató tájékoztató jelleggel a Termék jellemzőinek legpontosabban történő tükrözése érdekében részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete és mérete miatti különbözőség miatt.

A szerződés szempontjából a Megrendelő által leadott megrendelésben szereplő termékleírás és meghatározás lesz az irányadó, a Szolgáltató felelőssége csak a megrendelés szerinti termékek szolgáltatására terjed ki.

6.3 Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció feltételeiről, az akcióval érintett termékekről és az akció pontos időtartamáról.

6.4 Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os ár, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani. A Szolgáltató mindig a Termék helyes áron történő szállítása iránt intézkedik, amely során a helyes ár ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

6.5 Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

 

 1. Rendelés menete

7.1 Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba, vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

7.2 Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

7.3 Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „Megtekintés” ikonra kattintva.

7.4 Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „Vásárlás folytatása” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés – X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Törlés esetén a rendszer megerősítő üzenetet küld. Mennyiség véglegesítéséhez a „Frissítés” ikonra kattint a Felhasználó.

7.5 Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

7.5.1 Fizetési módok:

Készpénzben a Szolgáltató üzlethelyiségében vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyen történő személyes átvételkor: Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Felhasználó a Szolgáltató üzlethelyiségében vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyszínen fizeti meg a termék vételárát készpénzben. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.

Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben a megrendelt termék(ek) átvételekor.

Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.

Online bankkártyával: Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül.

 

7.5.2 Szállítási költség:

A kiszállítás a GLS futárszolgálaton, illetve cégünk saját szállítói által történhet.

A szállítási díjtételek összege a csomagok tömege szerint eltérően alakul, amelyre tekintettel a megrendelés előtt ajánlott https://solvelectric.shop.hu/ weboldalon, az Információ menüpont Szállítás almenüpontja alatt az aktuális díjtételekre vonatkozó információk áttekintése.

A szállítás várható időtartama különbözően alakul az alábbiak szerint:

 • amennyiben a termék Raktáron van, a kiszállítási idő 1-3 munkanap.
 • amennyiben a termék nincs raktáron, de rendelhető, a szállítási idővel kapcsolatban munkatársunk felveszi a Felhasználóval a kapcsolatot a megrendelés során megadott elérhetőségen.

A megrendelés pontosítása végett és a szállítással kapcsolatban minden esetben Szolgáltató megkeresi a Felhasználót telefonon vagy emailben egyeztetés céljából.

7.6 Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a Felhasználót a megrendelés során megadott elérhetőségi adatok útján az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

7.7 A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát (és ha tartozik a termékhez, a jótállási jegyet) a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

7.8 Az adatok megadását követően Felhasználó a ”Megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

7.9 Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

7.10 Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Felhasználó be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd megnyomja a „frissítés/kosár frissítése” gombot. Amennyiben törölni kívánja Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor az „X” „törlés” gombra kattint. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére.

7.11 Felhasználó email-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

7.12 Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.

 

 1. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

8.1 A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

8.2 Általános teljesítési határidő raktáron lévő termékeknél, a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül. Amennyiben a termék külső raktáron van úgy a szállítási határidőről minden esetben a szállítás megkezdése előtt tájékoztatjuk a vevőt.

8.3 Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

8.4 Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.

8.5 Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának hiányában, az eladó (jelen ÁSzF szerint: Szolgáltató) a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő (Felhasználó) rendelkezésére bocsátani a dolgot.

8.6 Az Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.

8.7 A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha

 1. a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
 2. b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben, és nem máskor kellett volna teljesíteni.

8.8 Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.

 1. Elállás joga

9.1 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

Az elállási jog gyakorlására vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének Szolgáltató a megrendelés visszaigazolását tartalmazó e-mail keretében, valamint a https://solvelectric.shop.hu/ weboldalon elérhető és megismerhető ÁSZF rendelkezései keretében tesz eleget.

9.2 Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

9.3 Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

9.4 A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

9.5 Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.

9.6 Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak. Továbbá a sérült vagy a vevő által módosított állapotú termékre nem áll módunkban biztosítani a 14 napos elállási jogot.

9.7 A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

 1. a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. c) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 4. d) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 5. e) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 6. f) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 7. g) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 8. h) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 9. i) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 10. j) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 11. k) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 12. l) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

 

9.8 Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a Termék vételáraként kifizetett összeget a Fogyasztó részére.

9.9 , kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

9.10A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

9.11 A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

9.12 A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

9.13 Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), telefonon, vagy akár személyesen is. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.

9.14 A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

9.15 A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

9.16 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

9.17 Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

9.18 Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

9.19 Az elállási jog gyakorlása csak az ÁSZF hatálya alá tartozó Felhasználókat, mint Fogyasztókat illeti meg. Nem illeti meg e jog gyakorlása az ÁSZF hatálya alá nem tartozó vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e tekintettel arra, hogy a Szolgáltató és a Vállalkozás között fennálló jogviszony a külön szerződésben meghatározott feltételek szerint áll fenn.

 

9.20 Elállási jog gyakorlásának a menete:

9.20.1 Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.

9.20.2.Az elállási jog keretében, amennyiben az elállási jog gyakorlására a szerződés megkötésének napja és a Termék átvétele közötti időszakban kerül sor, az elállási jog határidőben gyakorolt, ha a Termék átvétele előtt az elállási nyilatkozat megküldésre került a Szolgáltató részére.

9.20.3 Amennyiben az elállási jog gyakorlására a Termék átvételét követően kerül sor Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, emailen keresztül történő értesítés esetén az email küldésének idejét veszi figyelembe.

9.20.4A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.

9.20.5 A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

9.20.6 Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

 

10.Jótállás, szavatosság

10.1. Hibás teljesítés

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

 

10.2. Kellékszavatosság

10.2.1 Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

10.2.2 Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

10.2.3 Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

10.2.4 Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

10.2.5 Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított egy éven  belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év  eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

10.3.Termékszavatosság

10.3.1Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

10.3.2 Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

10.3.3 Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

10.3.4 Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

10.3.5 Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

10.3.6 A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

10.4. Jótállás

10.4.1 Milyen esetben élhet fogyasztó a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a Szolgáltató jótállásra köteles, ha a felhasználó fogyasztónak minősül.

10.4.2 Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A Rendelet értelmében a jótállási időtartama a Termék árához igazodóan sávosan emelkedik, mely szerint:

 1. a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
 2. b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
 3. c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. A jótállás ideje nem kerül kiterjesztésre és mindig az első üzembe helyezés dátumától kerül számításra..

 

10.4.3 Jótállási jegy

Szolgáltató a Rendelet előírásainak megfelelően a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet bocsát a fogyasztó rendelkezésére olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegynek a rendeletben meghatározott kötelező tartalmi elmeinek a jól olvashatóságát, és amely jótállási jegy elektronikus úton is átadásra kerülhet a fogyasztó részére.

 

A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti.

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.

E szabály alól kivételt képez az az eset, amikor a jótállási jegynek fogyasztó részére történő rendelkezésére bocsátása elmaradt, amely esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

 

10.4.4 Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint

 1. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva, aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
 2. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (…) nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést, a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel, megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

 

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a szolgáltató székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a szolgáltató által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

 

Szolgáltató az érvényesített jótállási igény tekintetében elehet tesz azon kötelezettségének, hogy a kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

 

Ha a meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a szolgáltató részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a szolgáltató köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a szolgáltató köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. Ez alól kivétel, ha a fogyasztási cikk olyan mértékben károsodott, hogy egyértelműen eldönthető, már az első javítás esetén, hogy a javítás nem lehetséges. Ekkor már az első javítás esetén alkalmazni kell a fenn felsorolt kártalanítás egyikét.

 

Ha a meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a Ptk 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a szolgáltató költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a szolgáltató köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a szolgáltató köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

 

Amennyiben a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény szolgáltatás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a szolgáltató köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a szolgáltató köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.10.4.5 Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

10.4.6 Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.

10.4.7 Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

10.4.8 Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

10.5.A szavatossági igény esetén történő eljárás

10.5.1 Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a Ptk és a Rendelet vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

10.5.2 A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

10.5.3 A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

10.5.4 A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

10.5.5 A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

10.5.6 Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

10.5.7 A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

10.5.8 A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 

 1. Szellemi tulajdonjog

A Weboldal és a Weboldalon illusztráltak a Szolgáltató tulajdonát képezik. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Szigorúan tilos a Weboldal tartalmának bármilyen módon történő részleges vagy teljes másolása (kivéve az alábbiakban kifejezetten tervezett módokat), terjesztése, közzététele, továbbítása, módosítása vagy értékesítése, vagy az onnan származó művek létrehozása.

“SolvElectric” a Szolgáltató által kezelt kereskedelmi márkanév. A https://solvelectric.shop.hu/ weboldal és a hozzá tartozó domain szintén a Szolgáltató tulajdonát képezik.

Tilos a szerzői jogra, a márkanévre vagy más kizárólagos jogokra vonatkozó hivatkozásoknak vagy az ott lévő tartalmaknak a https://solvelectric.shop.hu/ weboldalról történő másolása és kereskedelmi célú felhasználása.

Megrendelő másolatot készíthet a https://solvelectric.shop.hu/ weboldalon közzétett internet oldalakról személyes, nem kereskedelmi célú használatra azzal a feltétellel, hogy az Internet oldalak minden egyes másolata megőrzi a “szerzői jogokra” és más, ott feltüntetett kizárólagos jogokra vonatkozó utalásokat.

 

 1. Vegyes Rendelkezések

12.1 Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

12.2 Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

12.3 Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

12.4 Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

 

 1. Panaszkezelés rendje

13.1 Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a az ÁSZF 1. pontja alatt rögzített telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti. A Szolgáltató elérhetőségei továbbá a https://solvelectric.shop.hu/ weboldal Kapcsolat menüpontja alatt is elérhetőek.

13.2 Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

13.3 Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

13.4 Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

 

Panasztétel: Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

 

A fogyasztóvédelmi hatóság a kormányhivatal.

 

A Megrendelőnek a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatóságot www.fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag oldalon található felsorolásból van lehetősége kiválasztani, amely mindenkor az aktuális adatokat és elérhetőségeket tartalmazza.

 

A Fogyasztóvédelmi Hatóságok felsorolása a jelen ÁSZF mellékleteként is elérhető.

Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Megrendelő, mint jelen jogviszony keretében fogyasztó eljárást kezdeményezhet a területileg illetékes békéltető testületnél. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

Üdvözöljük!

 

Megrendelő a www.bekeltetes.hu honlapon tájékozódhat a (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő Békéltető Testület illetékességi területről és a testület elérhetőségeiről.

 

A Békéltető Testületek felsorolása a jelen ÁSZF mellékleteként is elérhető.

 

13.5 A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

13.6 Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

13.7 A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

13.8 Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

13.9 Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni.

 

 1. Adatvédelem

A Szolgáltató a Felhasználó adatait a szerződéskötéssel, a Termékkel, a szerződés teljesítésével, a vételár megfizetésével, követelés érvényesítésével, a hibabejelentéssel kapcsolatos kérdésekkel és esetleges a marketing célú kezeléshez történő hozzájárulás esetén a további ajánlat küldésével összefüggésben bizalmasan kezeli.

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://solvelectric.shop.hu/adatkezelesi-tajekoztato/
valamint innen is letölthető:
adatvedelmi_nyilatkozat_solvelectric.shop.hu.pdf

 

15.Törvényi hivatkozások

Adatkezelés:

2011.évi CXII. törvény (Infotv.)

Elállás, termékszavatosság, kellékszavatosság, visszatérítés

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

Jótállás

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet

Szerzői jogok

 1. évi LXXVI. törvény

 

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 1. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 2. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 3. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

373/2021 (VI.30)Kormány rendelet a fogyasztók és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és a digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

 

Szeged, 2022.05.24.

Kapcsolódó dokumentumok:
Adatvédelmi nyilatkozat: 
Adatvedelmi_szabalyzat_2021
Elállási nyilatkozat: 
Elállási jog nyilatkozat
Panaszfelvételi jegyzőkönyv: 
Panaszfelvételi jegyzőkönyv
Aktuális Vásárlási Feltételek: 
ASZF.pdf

 

Fogyasztóvédelmi Hatóságok:

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/hova_fordulhatok

 

Békéltető testületek felsorolása:

https://www.bekeltetes-csongrad.hu/